Dorpstraat 50, Oostkapelle

PRIVACY STATEMENT

Bakkerij Vader, gevestigd aan Dorpsstraat 50 4356AK Oostkapelle, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

U stelt vertrouwen in ons daarom zien wij het ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van onze online bestelling en/of zakelijke bestel website. U dient zich ervan bewust te zijn dat Bakkerij Vader niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van onze online bestelling en/of zakelijk bestel website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Bakkerij Vader respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

 Persoonsgegevens die wij verwerken

Bakkerij Vader verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Locatiegegevens

- Bankrekeningnummer

 Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@bakkerijvader.com, dan verwijderen wij deze informatie.

 Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Bakkerij Vader verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te   

  kunnen voeren

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

- Bakkerij Vader analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te

 verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw  

 voorkeuren.

 Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Bakkerij Vader bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 Delen van persoonsgegevens met derden

Bakkerij Vader verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Bakkerij Vader gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bakkerij Vader en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@bakkerijvader.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Bakkerij Vader wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Bakkerij Vader neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@bakkerijvader.com. Bakkerij Vader heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

- Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

- TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding.  

  Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.

 

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

Dorpsstraat 50

4356 AK Oostkapelle

Tel.: 0118-586040

Email: bakker@bakkerijvader.nl 

 
 
 
Map